REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU AUTORSKIEGO

FILIPA DĄB-MIROWSKIEGO

§ 1.1 Informacje o Sprzedawcy

 1. Regulamin korzystania ze sklepu autorskiego Filipa Dąb-Mirowskiego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.dab-mirowski.pl oraz pokrewnymi („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.

 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet ebooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „ebookami”. Przez ebooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).

 3. Sklep prowadzi też sprzedaż egzemplarzy wybranych książek w formie papierowej.

 4. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.

 5. Właścicielem Sklepu jest :

  Filip Dąb-Mirowski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą
  w Warszawie (03-978) przy ul. Ateńskiej 2/6, NIP 952-184-20-02.

 6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez:

  1. pocztę elektroniczną: info@globalnagra.pl

  2. na numer telefonu komórkowego: 603-785-100, od poniedziałku w godzinach 9-18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 7. Sklep korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

§ 2 Ebooki

 1. Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami ebooka przed złożeniem zamówienia, w tym z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą słów oraz przeznaczeniem, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

 2. Ebooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie: PDF, mobi oraz ePub.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niewymagana jest rejestracja, natomiast konieczna jest:

  1. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz

  2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

 2. W przypadku dokonania zakupu imię oraz adres e-mail Kupującego zostają zachowane i uzyskuje on status „Stałego Klienta”. Składając kolejne zamówienie i podając te dane, zostanie on rozpoznany przez system informatyczny Sklepu i może być uprawniony do otrzymywania okresowych rabatów. Zasady te mogą ulec zmianie w każdym czasie i zależą od swobodnego uznania Sprzedawcy, zmiana ich nie stanowi zmiany Regulaminu.

 3. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

 4. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych ebookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

§ 4 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu

 1. Produkty oferowane w sklepie stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.

 2. Autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do tychże utworów przysługują Sprzedawcy.

 3. Kupno ebooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do w/w utworów. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową ebooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z niego.

 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:

  1. Zwielokrotniać ebooka lub dokonywać jego rozpowszechnienia

  2. Udostępniać ebooka jakimkolwiek innym osobom;

  3. Najmować i użyczać ebooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

  4. Ingerować w treść i zawartość ebooka.

 5. Do ebooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

§ 5 Zaproszenie do zawarcia umowy

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy ebooków, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen ebooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 6 Złożenie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go produkt, zapozna się z informacjami, o których mowa w § 2 ust. 1, kliknie na przycisk „Do Koszyka”, następnie przejdzie do „Koszyka” klikając na jego ikonę u góry strony lub na właściwy przycisk i klikając „Przejdź Do Kasy” prawidłowo wypełni formularz zamówienia.

 2. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk Kupujący proszony jest wypełnienie formularza zamówienia i wybór metody płatności. Po dokonaniu powyższych płatności realizacja zamówienia odbędzie się po kliknięciu przycisku „Zamawiam i Płacę”.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

 4. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży ebooka, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do pliku z ebookiem. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

§ 7 Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są domyślnie w polskich złotych. Ceny są wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.

 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego, chyba że zaznaczono inaczej w opisie produktu.

 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Cenę w terminie 15 (piętnastu) dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty.

 4. Kupujący może dokonać zapłaty za ebooki na trzy sposoby:

  A) na konto bankowe Sklepu w wybrany przez siebie sposób (przelewem, wpłatą pocztową itp.)

  B) z wykorzystaniem systemu PayPal obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayPal znajdujący się pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL.

  C) z wykorzystaniem systemu Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

 5. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Zamawiam i Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego. Podanie tytułu wpłaty odbywać się będzie automatycznie w przypadku płatności przez systemy PayPal i Przelewy24.

 6. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

 7. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

§ 8 Realizacja zamówienia

 1. Po zaksięgowania zapłaty Ceny, na e-mail podany przez Kupującego wysłana zostanie wiadomość z linkiem do pliku/plików ebook.

 2. Link ten jest aktywny przez czterdzieści osiem godzin liczonych od momentu wygenerowania, toteż Kupujący jest zobowiązany do ściągnięcia zamówionego pliku w podanym terminie.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.

 4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym ebookiem w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony ebook jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.

 5. Po pobraniu pliku z zakupionym ebookiem Link staje się nieaktywny, a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

 6. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1, Kupujący winien sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim wiadomość od Sklepu. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (np. poświadczenie przelewu z konta bankowego).

 7. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom.

§ 9 Rachunek

 1. Kupujący ma prawo do otrzymania rachunku na firmę, jeśli potrzebę taką uprzednio zgłosił w formularzu zamówienia bądź w bezpośredniej wiadomości e-mail do Sklepu.

 2. Kupujący, który chce otrzymać rachunek na firmę, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane (w tym zwłaszcza nr NIP), najpóźniej w momencie składania zamówienia.

 3. Rachunek wystawiany jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Rachunek w formie elektronicznej będzie wysyłany jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać rachunek w formie papierowej, to chęć jego otrzymania powinien zgłosić w formularzu zamówienia, lub niezwłocznie po jego złożeniu poprzez wysłanie informacji na adres: info@globalnagra.pl.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produktu wolnego od wad.

 2. Jeśli Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Nie uważa się w szczególności za wadę ebooka sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z ebookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.

 4. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis wady Produktu („reklamacja”).

 5. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z rachunkiem (jeśli został wystawiony), a jeśli nie został wystawiony – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).

 6. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady produktu/ebooka lub wymienić produkt/ebook na nowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres zamieszkania,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu kontaktowego.

 3. Kupujący wyraża zgodę na:

  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.

  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 ust. 4.

 4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

  1. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;

  4. dobrowolności podania danych.

 5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie.

§ 12 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.

  2. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.

  3. Siły wyższej.

  4. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.

  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.

  6. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.

  7. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.

  8. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.

  9. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.

  10. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: https://dab-mirowski.pl/o-stronie

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://dab-mirowski.pl/o-stronie/

 3. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

 4. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.

 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwość sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2020 r. i ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od tego dnia włącznie.